Aizvērt

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vecuma gadījumā

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz pabalstu

Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā (turpmāk tekstā – pabalstu) ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem:

 • kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā;
 • Latvijā nodzīvojuši kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti;
 • kuriem piešķirts personas kods. 

Pabalstu piešķir uz mūžu.

Tiesību uz pabalstu nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta piešķiršana

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13.pantu personai, kurai:

 • nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • par pieciem gadiem ir pārsniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu valsts vecuma pensiju.

Personai, kura saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nepiešķir.

Kādi dokumenti un kur ir jāiesniedz ?

Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai nosūtīt pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Pieprasot pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Kāds ir pabalsta apmērs ?

Pabalsta apmērs ir 64,03 euro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personai, kurai noteikta invaliditāte - skatīt sadaļā „Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā”

Pabalsta izmaksa

Pabalstu var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu – 1,74 euro.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Šādos gadījumos pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem;

 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas;
 • gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • ja persona kļūst nodarbināta (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais). Šādos gadījumos personai ir pienākums triju darbdienu laikā par uzsākšanu strādāt paziņot jebkurai VSAA nodaļai.

Ja pabalsta saņēmējs ir miris, tad piešķirto, bet līdz nāves dienai nesaņemto pabalstu var saņemt pabalsta saņēmēja laulātais un visi pirmās un otrās pakāpes radinieki.

Pabalsta pieprasīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņi

Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu laikā no dienas, kad radušās tiesības uz pabalstu (par 5 gadiem pārsniegts valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecuma). Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Publicēšanas datums: [13.11.2015.]