Aizvērt

Apbedīšanas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

  • apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
  • apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
  • ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:

Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai nosūtīt pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;
2. pabalsta pieprasītāja personas kods;
3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;
4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);
6. mirušās personas vārds uzvārds, personas kods un miršanas datums.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrētās personas tiesībām uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem vai valsts sociālajiem pabalstiem, VSAA ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

No 2016.gada 1.janvāra pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no miršanas dienas. 

Vidējo iemaksu algu un pabalsta apmēru aprēķina saskaņā ar 1998. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr.270 Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība un 1999. gada 16. februāra MK noteikumiem Nr.50 Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība.

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā.

Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Ja apdrošinātā personas bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.

Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā

Publicēšanas datums: [16.02.2016.]