Aizvērt

Bezdarbnieka pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsta kalkulators


Pabalstu varat saņemt, ja Jums :

 • piešķirts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums);
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Bezdarbnieka statusu var iegūt Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Zināšanai ! Kamēr kopjat bērnu līdz pusotra gada vecumam, sociālās apdrošināšanas iemaksas par Jums veic valsts.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir :

 • atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
 • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Šajos gadījumos pabalsts pienākas arī tad, ja pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk kā 9 mēnešus.

Taču jāievēro, ka pabalsts tiks piešķirts tikai tad, ja tā pieprasītājs 1 mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērnu ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas, būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Pabalsta pieprasīšana

 • jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • jāuzrāda dokumenti, kas apliecina darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim
  • darba grāmatiņa;
  • darba devēja vai arhīva izziņas;
  • darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti;
  • karaklausības apliecība;
  • mācības apliecinoši dokumenti (apliecība, atestāts, diploms, mācību iestādes izziņa). Ja esat mācījies pēc vidējās izglītības iegūšanas (izņemot augstskolu), jāuzrāda gan vidusskolas atestāts, gan dokuments (diploms, apliecība, mācību iestādes vai arhīva izziņa), kas apliecina mācību periodu pēc vidējās izglītības iegūšanas.
  • citi dokumenti, kas apliecina darba stāžu un tam pielīdzinātos periodus, ja šāda informācija nav VSAA rīcībā.

Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165.

Ja apdrošināšanas stāžu apliecinošus dokumentus par uzkrātiem darba un darbam pielīdzinātiem periodiem līdz 1995. gada 31. decembrim, bezdarbnieks papildu iesniedz pabalsta saņemšanas laikā, tad VSAA personai piešķirto bezdarbnieka pabalstu pārrēķina no pabalsta piešķiršanas dienas, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta pārrēķinu (Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam).

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

E-iesniegumu var aizpildīt, ja pirms tam iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī vienā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu (Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu,

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par invaliditātes noteikšanu bērnam līdz 18 gadu vecumam un lēmuma izrakstu, kas apliecina, ka invaliditāte personai turpmāk nav noteikta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.


Pabalsta aprēķins

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir:

Pabalstu piešķir:

no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot

50% no vidējās iemaksu algas

no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot

55 % no vidējās iemaksu algas

no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot

60 % no vidējās iemaksu algas

30 gadi un vairāk

65 % no vidējās iemaksu algas

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas esat:

 • kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis bērna kopšanas pabalstu (iemaksas par Jums veikusi valsts);
 • bijis invalīds, kas atguvis darbaspējas;
 • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam,

piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (pašlaik tie ir 76,84 euro mēnesī par pirmajiem trijiem mēnešiem (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64,03 euro x 2 x 60% = 76,84 euro), pēc tam bezdarbnieka pabalsta apmērs samazinās - par nākamajiem trīs mēnešiem tas ir 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, par beidzamajiem trīs mēnešiem - 50% no piešķirtā pabalsta apmēra).

Kā aprēķina vidējo iemaksu algu?

Vidējo iemaksu algu aprēķina no Jūsu iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss.

Piemēram, ja bezdarbnieka statuss iegūts 04.01.2016., tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 mēnešu periodu no 01.11.2014. līdz 31.10.2015.

! Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, esat atradies

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina) vai
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā

un attiecīgās iemaksas šajā periodā darba devējam nebija jāveic, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms attiecīgā perioda, „atkāpjoties” līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai.

Tāpat, gadījumos, ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ir bijis piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, tad minētās dienas tiek izslēgtas no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina.

Vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 21.10.2008.noteikumos Nr.866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” (aprēķina formulu skat. šo noteikumu II daļā).

Pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir 9 mēneši, neatkarīgi no apdrošināšanas (darba) stāža.

Pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši :

 • pirmos 3 mēnešus - piešķirtajā apmērā;
 • nākamos 3 mēnešus - 75% no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • pēdējos 3 mēnešus - 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

Pabalstu piešķir no dienas, kad esat iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai.

Ja kļuvāt par bezdarbnieku pēc darba attiecību izbeigšanas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa pieņem pēc visas pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Vai no bezdarbnieka pabalsta var atteikties?

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja persona atsakās no bezdarbnieka pabalsta. Atkārtoti tiesības uz bezdarbnieka pabalstu personai tiek izvērtētas tikai pēc jauna bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Der zināt!

Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.

Publicēšanas datums: [30.09.2016.]