Aizvērt

Bezdarbnieka pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsta kalkulators


Pabalstu varat saņemt, ja Jums

 • piešķirts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums);
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā:

lasīt tālāk>>

Pabalsta pieprasīšana

 • jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • jāuzrāda dokumenti, kas apliecina darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim:

  lasīt tālāk>>


  Pabalsta aprēķins

  Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:

  lasīt tālāk>>

  Kā aprēķina vidējo iemaksu algu?

  Vidējo iemaksu algu aprēķina no Jūsu iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss.

  lasīt tālāk>>

  Pabalsta izmaksas ilgums

  Pabalsta izmaksas ilgums visiem bezdarbniekiem ir 9 mēneši, neatkarīgi no apdrošināšanas (darba) stāža:

  • pirmos 3 mēnešus - piešķirtajā apmērā;
  • nākamos 3 mēnešus - 75% no piešķirtā pabalsta apmēra;
  • pēdējos 3 mēnešus - 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

  Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

  Pabalstu piešķir no dienas, kad esat iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai.

  lasīt tālāk>>

  Pabalsta piešķiršanas termiņš

  Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa pieņem pēc visas pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

  Pabalsta saņemšana

  Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

  Vai no bezdarbnieka pabalsta var atteikties?

  Bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja persona atsakās no bezdarbnieka pabalsta. Atkārtoti tiesības uz bezdarbnieka pabalstu personai tiek izvērtētas tikai pēc jauna bezdarbnieka statusa iegūšanas.

  Der zināt!

  Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.

  Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.

  Publicēšanas datums: [23.01.2018.]