Aizvērt

Bezdarbnieka pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsta kalkulators


Pabalstu varat saņemt, ja Jums :

 • piešķirts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums);
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Bezdarbnieka statusu var iegūt Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Zināšanai ! Kamēr kopjat bērnu līdz pusotra gada vecumam, sociālās apdrošināšanas iemaksas par Jums veic valsts.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir :

 • atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
 • kopis bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam.

Šajos gadījumos pabalsts pienākas arī tad, ja pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk kā 9 mēnešus.

Taču jāievēro, ka pabalsts tiks piešķirts tikai tad, ja tā pieprasītājs 1 mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna invalīda 18 gadu vecuma sasniegšanas, būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Nepieciešamie dokumenti :

 • jāiesniedz iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai;
 • jāuzrāda dokumenti, kas apliecina darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim
  • darba grāmatiņa;
  • darba devēja vai arhīva izziņas;
  • darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti;
  • karaklausības apliecība;
  • mācības apliecinoši dokumenti (apliecība, atestāts, diploms, mācību iestādes izziņa). Ja esat mācījies pēc vidējās izglītības iegūšanas (izņemot augstskolu), jāuzrāda gan vidusskolas atestāts, gan dokuments (diploms, apliecība, mācību iestādes vai arhīva izziņa), kas apliecina mācību periodu pēc vidējās izglītības iegūšanas.
  • citi dokumenti, kas apliecina darba stāžu un tam pielīdzinātos periodus, ja šāda informācija nav VSAA rīcībā.

Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja:

 • vārds un uzvārds,
 • personas kods,
 • deklarētās dzīvesvietas adrese,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese,
 • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) .

2. bērna vārds, uzvārds un personas kods, ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas audzināja bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam;

3. informācija par invaliditātes noteikšanas termiņiem, ja persona pēc invaliditātes ir atguvusi darbspējas;

4. ja pabalsta pieprasītājs ir bijis nodarbināts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, jānorāda:

 • nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese,
 • nodarbinātības sākuma un beigu datums.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par invaliditātes noteikšanu bērnam līdz 18 gadu vecumam un lēmuma izrakstu, kas apliecina, ka invaliditāte personai turpmāk nav noteikta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.


Kā aprēķina pabalstu?

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir:

Pabalstu piešķir:

no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot

50% no vidējās iemaksu algas

no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot

55 % no vidējās iemaksu algas

no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot

60 % no vidējās iemaksu algas

30 gadi un vairāk

65 % no vidējās iemaksu algas

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas esat:

 • kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis bērna kopšanas pabalstu (iemaksas par Jums veikusi valsts);
 • bijis invalīds, kas atguvis darbaspējas;
 • kopis bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam,

piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (pašlaik tie ir 76,84 euro mēnesī par pirmajiem trijiem mēnešiem (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64,03 euro x 2 x 60% = 76,84 euro), pēc tam bezdarbnieka pabalsta apmērs samazinās - par nākamajiem trīs mēnešiem tas ir 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, par beidzamajiem trīs mēnešiem - 50% no piešķirtā pabalsta apmēra) .

Kā aprēķina vidējo iemaksu algu?

Vidējo iemaksu algu aprēķina no Jūsu iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss.

Piemēram, ja bezdarbnieka statuss iegūts 03.01.2015., tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 mēnešu periodu no 01.11.2013. līdz 31.10.2014.

! Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, esat atradies

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina) vai
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā

un attiecīgās iemaksas šajā periodā darba devējam nebija jāveic, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms attiecīgā perioda, „atkāpjoties” līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai.

Tāpat, gadījumos, ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ir bijis piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, tad minētās dienas tiek izslēgtas no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina.

Vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 21.10.2008.noteikumos Nr.866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” (aprēķina formulu skat. šo noteikumu II daļā).

Pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir 9 mēneši, neatkarīgi no apdrošināšanas (darba) stāža.

Pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši :

 • pirmos 3 mēnešus - piešķirtajā apmērā;
 • nākamos 3 mēnešus - 75% no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • pēdējos 3 mēnešus - 50% no piešķirtā pabalsta apmēra. 

Kāda ir pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība?

Pabalstu piešķir no dienas, kad esat iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai.

Ja kļuvāt par bezdarbnieku pēc darba attiecību izbeigšanas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Svarīgi zināt!

Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.

Vai no bezdarbnieka pabalsta var atteikties?

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja persona atsakās no bezdarbnieka pabalsta. Atkārtoti tiesības uz bezdarbnieka pabalstu personai tiek izvērtētas tikai pēc jauna bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.


Publicēšanas datums: [24.09.2015.]