Aizvērt

Slimības pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir

personai, kura ir sociāli apdrošināta saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'' un ir:

 • darba ņēmējs (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieks),
 • pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas,
 • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai,

ja tā neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbinātais zaudē ienākumus šādu iemeslu dēļ:

 • darbspēju zaudēšanas sakarā ar slimību vai traumu;
 • līdz 14 gadus veca slima bērna kopšana mājās vai stacionārā;
 • nepieciešamībsa saņemt ārstnieciska vai profilaktiska rakstura medicīnisko palīdzību;
 • nepieciešamas izolācijas sakarā ar karantīnu;
 • ārstēšanās ārstniecības iestādē atveseļošanās periodā pēc slimības vai traumas, ja šāda ārstēšanās nepieciešama darbspēju atjaunošanai;
 • protezēšana vai ortozēšana stacionārā.

Ar 2017.gada 1.janvāri tiesības uz slimības pabalstu netiek noteiktas personai, kurai  pārejoša darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Piemēram

Persona zaudējusi darba ņēmēja statusu 15.12.2016. un saslimusi 05.01.2017., tātad pirmā darbnespējas diena iestājusies mēneša laikā pēc atbrīvošanās no darba. Šajā gadījumā personai vairs nav tiesības uz slimības pabalstu.

Personai, kurai darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām un pirmā darbnespējas diena bijusi līdz 2016.gada 31.decembrim, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par visu slimošanas laiku, par kuru izsniegta darbnespējas lapa „B”.

Piemēram

Persona zaudējusi darba ņēmēja statusu 15.12.2016. un saslimusi 25.12.2016. Šajā gadījumā personai ir tiesības uz slimības pabalstu arī par darba nespējas periodu, kurš turpinās pēc 01.01.2017.

Pabalsta pieprasīšana

 
Ja darbnespējas lapa ir izsniegta elektroniski (e
-DNL)

  Ja darbnespējas lapa ir izsniegta papīra formā
!!! Darbnespējas lapas papīra formā var tikt izsniegtas   līdz 2017.gada 31.decembrim

Jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv

E-iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja ir izsniegta e-DNL (ārsts e-veselības sistēmā ir reģistrējis e-DNL).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

  Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un darbnespējas lapa B (oriģināls).

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, kopā ar darbnespējas lapas B oriģinālu var iesniegt:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

  Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

  Iesniedzot ārvalstīs izdotus darba nespējas apliecinošus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

  Pabalsta izmaksas periods

  Ja slimojat:

  • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas;
  • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

  Ja darba nespēja iestājusies sakarā ar saslimšanu ar tuberkulozi, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes noteikšanas dienai.  Tas nozīmē, ka šādos gadījumos slimības pabalstu izmaksā arī par periodu, kas pārsniedz 26 nedēļu (nav nepieciešams VDEĀVK atzinums) vai 52 nedēļu periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad ārsts noslēdz darbnespējas lapu vai tiek noteikta invaliditāte.

  Slimības pabalstu, ja kopjat bērnu līdz 14 gadiem, piešķir un izmaksā no:

  • bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai;
  • no 15. līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopjat arī stacionārā.

  Pabalsta apmērs

  Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu:

  • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas;
  • no ceturtās līdz desmitai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas.

  No 11. slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir slimības pabalstu – 80% apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas.

  Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja.

  Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.

  Pabalsta pieprasīšanas termiņš

  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas.

  Pabalsta piešķiršanas termiņš

  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

  Pabalsta saņemšana

  Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

  Der zināt

  Ja personai vienlaikus ir tiesības uz slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, tad šajā laikā izmaksā slimības pabalstu.

  Publicēšanas datums: [11.10.2017.]