Aizvērt

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Tiesību akti

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, ja:

  • ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
  • ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas vai strādā līdz 20 stundām nedēļā.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.1 pantu un 2009. gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1534 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”.

Atlīdzības pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adoptējamā bērna aprūpi) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja atlīdzības pieprasītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā, papildus iesniegumam pabalsta pieprasītājam jāiesniedz arī darba devēja izziņa par laikposmu, kurā pabalsta pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).

Informāciju par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē.

Atlīdzības apmērs

Ar 2017.gada 1.janvāri atlīdzības apmērs ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam.

No 2017.gada 1.janvāra

Līdz 2016.gada 31.decembrim

171 eiro mēnesī

49,80 eiro mēnesī

Atlīdzības apmērs nav atkarīgs no bērnu skaita.

Personai, kurai atlīdzība piešķirta līdz 2016.gada 31.decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2017.gada 1.janvāra, VSAA no 2017.gada 1.janvāra pārrēķina atlīdzības apmēru un starpību izmaksā līdz 2017.gada 1.aprīlim.

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā). Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi bez maksas pārskaita atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Publicēšanas datums: [10.02.2017.]