Aizvērt

Bērna kopšanas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2016.gadā

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir:

Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir:

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 7. pantu un saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1609 „ Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”

personai, kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam:

  • vienam no bērna vecākiem,
  • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan tiem vecākiem, kuri nav sociāli apdrošinātās personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), gan tiem – kuri ir sociāli apdrošinātās personas.

Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona – bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, pie nosacījuma - ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu otram vecākam.

Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) – par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus var saņemt,- ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Jāmin, ka vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu, par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Piemēram: Ģimenē, kurā piedzimis bērns, abi vecāku ir strādājošie. Bērna mātei ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu (70 dienām pirms dzemdībām) un dzemdību atvaļinājuma periodu (56 dienām pēc dzemdībām). Vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Tādejādi, vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam.

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta piešķiršanas pamats:

  • iesniegums pabalsta piešķiršanai

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

  • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu (Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs un VSAA nav pieejami dati par bērna dzimšanas faktu, un viņam piešķirto personas kodu, tad kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis vai persona, kura faktiski audzina bērnu, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Pabalsta apmērs

  • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
  • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt!

Ja bērns, par kura kopšanu piešķirts bērna kopšanas pabalsts, dzimis līdz 2014.gada 30.septembrim – pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, savukārt, ja bērns dzimis pēc 2014.gada 30.septembra – par iepriekšējo mēnesi

Publicēšanas datums: [06.06.2016.]