Bērna kopšanas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2014.gadā

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir:

Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir:

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 7. pantu un saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1609 „ Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”

personai, kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam:

  • vienam no bērna vecākiem,
  • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Pabalsta apmērs:

No 2014.gada 1.janvāra ir paaugstināts bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna kopšanu vecumā līdz 1,5 gadam

  • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadam – 171 euro mēnesī;
  • personai, kura kopj bērnu vecumā no 1,5 gada līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz 1,5 gadam – 171 euro mēnesī par katru nākamo bērnu;
  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no 1,5 gada līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem pabalsts vai piemaksa pie pabalsta par bērna kopšanu vecumā līdz 1,5 gadam piešķirta līdz 2013.gada 31.decembrim, bet tā izmaksa nepārtraukti turpinās arī pēc 2014.gada 1.janvāra – pabalsta apmērs tiek paaugstināts no 2014.gada 1.janvāra 171 euro mēnesī, starpību izmaksājot līdz 2014.gada 1.aprīlim.

Tas nozīmē, ka 2014.gada pirmajos mēnešos pabalsts tiks izmaksāts iepriekšnoteikto pabalsta apmēru (100 lati) konvertējot uz eiro, t.i. 142,29 euro mēnesī, bet starpību starp 142,29 euro un jauno pabalsta apmēru 171 euro, kas būs izveidojusies no 2014.gada 1.javāra, izmaksās ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.aprīlim.

Vai bērna kopšanas pabalstu var saņemt arī strādājot ?

No 2013.gada 20.novembra bērna kopšanas pabalstu piešķir arī nodarbinātām personām (strādājošiem), ja vien par šī paša bērna kopšanu jau nav piešķirts bērna kopšanas pabalsts, maternitātes pabalsts vai vecāku pabalsts par to pašu laikposmu otram vecākam (citai personai).

Tas nozīmē, ka no minētā datuma bērna kopšanas pabalstu piešķir arī gadījumos, kad vecāks atsāk strādāt līdz bērna 1 gada vecumam un viņam pārtrauc izmaksāt vecāku pabalstu.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir ar dienu, kad persona atsākusi strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais (ar dienu, kad zaudē tiesības uz vecāku pabalstu).

Šādos gadījumos iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams, šo pabalstu VSAA piešķirs automātiski.

Pabalsta summas, kuras būs piešķirtas no 2013.gada 20.novembra, sakarā ar vecāku pabalsta izmaksas pārtraukšanu, par 2013.gada novembri un decembri tiks izmaksātas 2014.gada janvāra mēnesī.

Tāpat tas attiecās uz personām, kurām vecāku pabalsts nav bijis piešķirts, jo tās neatradās bērna kopšanas atvaļinājumā, strādāja vai guva ienākumus kā pašnodarbinātie. Šādos gadījumos, lai piešķirtu strādājošam vecākam (citai personai) bērna kopšanas pabalstu – jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Savukārt, ja strādājošais vecāks, kuram piešķirts bērna kopšanas pabalsts, izlemj  doties bērna kopšanas atvaļinājumā un pieprasa vecāku pabalstu, tad bērna kopšanas pabalsta (arī piemaksas) izmaksu pārtrauc ar dienu, kad tiek piešķirts vecāku pabalsts.

Kas mainīsies bērna kopšanas pabalsta saņemšanā no 2014.gada 1.oktoba?

No 2014.gada 1.oktobra par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus varēs saņemt tie vecāki, kuriem vecāku pabalsts tiks piešķirts sākot no 2014.gada 1.oktobra, pie nosacījuma - ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Jāmin, ka abus šos pabalstus par viena un tā paša bērna kopšanu, par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Vai vecāks, kuram vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembim un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2014.gada 1.oktobra, arī no 2014.gada 1.oktobra vienlaikus ar vecāku pabalstu varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu?

Bērna kopšanas pabalstu līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai nepiešķir vecāku pabalsta saņēmējam, kuram vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembim (70% apmērā no vidējās algas) un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2014.gada 1.oktobra.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir ar dienu, kad tiek zaudētas tiesības uz vecāku pabalstu - kad bērns sasniedz 1 gada vecumu, vai arī, ja līdz bērna 1 gada vecumam vecāku pabalsta saņēmējs atsāk strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais.

Kā un kur pieprasīt pabalstu?

Pieprasot bērna kopšanas pabalstu jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapas :

  • Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai;
    vai
  • Iesniegums vecāku pabalsta/ bērnu kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušajiem bērniem piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ).

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija).

Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā vai valstī, ar kurām Latvijas Republika noslēgusi līgumus par sadarbību sociālās drošības jomā - legalizācija nav nepieciešama.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis vai persona, kura faktiski audzina bērnu, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Cik ilgā laikā piešķir šo pabalstu?

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Kur var saņemt bērna kopšanas pabalstu?

Pabalstu pārskaita Jūsu norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt!

Ja bērns, par kura kopšanu piešķirts bērna kopšanas pabalsts, dzimis līdz 2014.gada 30.septembrim – pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, savukārt, ja bērns dzimis pēc 2014.gada 30.septembra – par iepriekšējo mēnesi.


Publicēšanas datums: [27.12.2013.]