Aizvērt

Jaunums!

"E-iesniegums VSAA pakalpojumiem"!

NESTĀVI RINDĀ!

Portālā www.latvija.lv vari pieprasīt 19 VSAA pakalpojumus un saņemt VSAA lēmumus

Bērna kopšanas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2015.gadā

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir:

Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir:

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 7. pantu un saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1609 „ Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”

personai, kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam:

 • vienam no bērna vecākiem,
 • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Pabalsta apmērs:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan tiem vecākiem, kuri nav sociāli apdrošinātās personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), gan tiem – kuri ir sociāli apdrošinātās personas.

Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona – bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, pie nosacījuma - ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu otram vecākam..

Bērna kopšanas pabalsta saņemšanas nosacījumi sociāli apdrošinātajām personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem)

 • Ja vecāku pabalsts piešķirts pēc 2014.gada 1.oktobra

No 2014.gada 1.oktobra par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus var saņemt tie vecāki, kuriem vecāku pabalsts ir piešķirts sākot no 2014.gada 1.oktobra, pie nosacījuma - ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Jāmin, ka abus šos pabalstus par viena un tā paša bērna kopšanu, par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

 • Ja vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim

Bērna kopšanas pabalstu līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai nepiešķir vecāku pabalsta saņēmējam, kuram vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembim (70% apmērā no vidējās algas) un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2014.gada 1.oktobra.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir ar dienu, kad tiek zaudētas tiesības uz vecāku pabalstu - kad bērns sasniedz 1 gada vecumu, vai arī, ja līdz bērna 1 gada vecumam vecāku pabalsta saņēmējs atsāk strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir ar dienu, kad persona atsākusi strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais (ar dienu, kad zaudē tiesības uz vecāku pabalstu).

Savukārt, ja strādājošais vecāks, kuram piešķirts bērna kopšanas pabalsts, izlemj  doties bērna kopšanas atvaļinājumā un pieprasa vecāku pabalstu, tad bērna kopšanas pabalsta (arī piemaksas) izmaksu pārtrauc ar dienu, kad tiek piešķirts vecāku pabalsts.

Šie vecāki bērna kopšanas pabalstu var saņemt pie nosacījuma – ja vien par šī bērna kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts vai vecāku pabalsts par to pašu laikposmu.

Kā un kur pieprasīt pabalstu?

Pieprasot bērna kopšanas pabalstu jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapas :

 • Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai;
  vai
 • Iesniegums vecāku pabalsta/ bērnu kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušajiem bērniem piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ).

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija).

Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā vai valstī, ar kurām Latvijas Republika noslēgusi līgumus par sadarbību sociālās drošības jomā - legalizācija nav nepieciešama.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis vai persona, kura faktiski audzina bērnu, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Cik ilgā laikā piešķir šo pabalstu?

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Kur var saņemt bērna kopšanas pabalstu?

Pabalstu pārskaita Jūsu norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt!

Ja bērns, par kura kopšanu piešķirts bērna kopšanas pabalsts, dzimis līdz 2014.gada 30.septembrim – pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, savukārt, ja bērns dzimis pēc 2014.gada 30.septembra – par iepriekšējo mēnesi.

Publicēšanas datums: [26.01.2015.]