Aizvērt

Bērna piedzimšanas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2016.gadā

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.pantu un MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Tas ir vienreizējs pabalsts.To piešķir:

  • vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods;
  • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Cik liels ir pabalsts? Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 euro par katru bērnu.

Pieprasot bērna piedzimšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai nosūtīt pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • deklarētās dzīvesvietas adrese;
  • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
  • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);
  • pieprasītā pabalsta veids (bērna piedzimšanas pabalsts);

2. bērna:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods.

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija). Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā legalizācija nav nepieciešama.

Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības (t.i., ir notariāli apstiprināta pilnvara vai iestādē (VSAA) noformēts pilnvarojums).
Pabalstu varat pieprasīt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

Cik ilgā laikā piešķir šo pabalstu?
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Cik ilgā laikā ir jāiesniedz pabalsta pieprasījums?
Pabalstu var pieprasīt viena gada laikā no bērna astotās dzīvības dienas (tiesību rašanās dienas) vai aizbildnības nodibināšanas dienas, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Ja šis laiks ir nokavēts - pabalstu diemžēl neizmaksā.

Kur var saņemt pabalstu?
Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Publicēšanas datums: [07.01.2016.]