Aizvērt

Vecāku pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2017.gadā

Pabalsti par bērnu 2018.gadā
Pabalsta kalkulators

Tiesības saņemt pabalstu ir

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu''):

lasīt tālāk>>


Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

lasīt tālāk>>


Pabalsta saņemšanas ilgums un apmērs

Dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

lasīt tālāk>>


Ko der zināt vecāku pabalsta saņēmējam, kurš kopjot bērnu, izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu pusotru gadu un saņem vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam

lasīt tālāk>>


Pabalsta apmērs, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

lasīt tālāk>>


Kā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu pabalsta apmēra noteikšanai?

Vidējās iemaksu algas aprēķinā personai tiek iekļauta tikai tā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras persona tiek apdrošināta vecāku pabalstam, t. i., pabalsta pieprasītājam VID reģistrētā iemaksu alga no darba devēja vai VID reģistrētie ienākumi kā pašnodarbinātajam.

lasīt tālāk>>


Kādus pabalstus izmaksā vienlaikus ar vecāku pabalstu?

Vienlaikus ir tiesības saņemt vecāku pabalstu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz pusotra gada vecumam, atkarībā no izdarītās izvēles) un bērna kopšanas pabalstu, kura apmērs līdz bērna pusotra gadu vecumam ir 171 eiro mēnesī.

lasīt tālāk>>


Ja kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus

Papildus pie bērna kopšanas pabalsta pamatapmēra par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu.

lasīt tālāk>>


Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums vecāku pabalstam jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas (datums, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu).

Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un citu informāciju.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

Der zināt!

  • Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kamēr saņemiet bezdarbnieka pabalstu.
  • Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Publicēšanas datums: [27.12.2017.]