Aizvērt

Vecāku pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2016.gadā
Pabalsta kalkulators

Tiesības saņemt pabalstu ir:

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu''):

Persona, kurai ir tiesības saņemt vecāku pabalstu

Nosacījums, lai būtu tiesības uz vecāku pabalstu

vienam no bērna vecākiem

atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais
vai
neatrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais

vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns

atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais
vai
neatrodas
atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais

audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību

aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta piešķiršanas pamats:

  • iesniegums pabalsta piešķiršanai

Ja pabalsta pieprasītājs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, tad informāciju par piešķirto bērna kopšanas atvaļinājumu (ja pabalsta pieprasītājs ir viens no bērna vecākiem) vai atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu (ja pabalsta pieprasītājs ir adoptētājs, kura parūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklis, aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski kopj un audzina bērnu) VSAA saņem no Valsts ieņēmuma dienesta.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

  • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu (Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja pabalsta pieprasītājs ir adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnis vai cita persona, kura faktiski kopj un audzina bērnu, tad informāciju par bērna nodošanu pirms adopcijas aprūpē un audzināšanā, bērna ievietošanu audžuģimenē, aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski kopj un audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu.

Ja pabalsta pieprasītājs ir adoptētājs, tad informāciju par adopciju trīs darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā VSAA paziņo tiesa, kura apstiprinājusi adopciju.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Pabalsta saņemšanas ilgums un apmērs:

Dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

  • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai - 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
  • līdz bērna pusotra gada vecumam - 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šādā apmērā pabalsts tiks noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā.

Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam) un pabalsts piešķirts – tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.

Pabalsta apmērs, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš atsāk strādāt, pārtraucot bērna kopšana atvaļinājumu, vai atsāk gūt ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

Arī personai, kura pabalsta pieprasīšanas dienā neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu aprēķina 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra (atkarībā no tā, kādu pabalsta saņemšanas termiņu pabalsta pieprasītājs ir izvēlējies - līdz bērna 1 gada vecumam 60% apmērā no vidējās algas vai līdz bērna pusotra gada vecumam 43,75 % apmērā no vidējās algas).

Piemēram: Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.

Pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu un atsākot strādāt, pabalsts tiks pārrēķināts 30% no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.

Kā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu pabalsta apmēra noteikšanai?

Vidējās iemaksu algas aprēķinā personai tiek iekļauta tikai tā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras persona tiek apdrošināta vecāku pabalstam, t. i., pabalsta pieprasītājam VID reģistrētā iemaksu alga no darba devēja vai VID reģistrētie ienākumi kā pašnodarbinātajam.

Darba ņēmējam kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

Mēnesis, no kura tiek piešķirts pabalsts

Pašnodarbinātajam kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā tiek piešķirts vecāku pabalsts.

(Vidējo iemaksu algu aprēķina saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 31.un 32.pantu – noteiktajā 12 mēnešu periodā, neieskaitot pārejošas darba nespējas dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts (darba nespējas lapa „B”), grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma un bezalgas atvaļinājuma, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, kalendāra dienas).

Kādus pabalstus izmaksā vienlaikus ar vecāku pabalstu?

Vienlaikus ir tiesības saņemt vecāku pabalstu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz pusotra gada vecumam, atkarībā no izdarītās izvēles) un bērna kopšanas pabalstu, kura apmērs līdz bērna pusotra gadu vecumam ir 171 eiro mēnesī.

Vai bērna kopšanas pabalstu turpina saņemt arī tad, ja vecāku pabalstu, personai pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu un atsākot strādāt, aprēķina 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas?

Ir tiesības turpināt saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī un pārrēķināto vecāku pabalstu vienlaikus.

Vai par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus viens vecāks var saņemt vecāku pabalstu un otrs vecāks bērna kopšanas pabalstu?

Vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Ja kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus

Papildus pie bērna kopšanas pabalsta pamatapmēra par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu.

Tātad, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši, tad persona, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, papildus bērna kopšanas pabalstam saņem:

  • vecumā līdz bērna pusotram gadam– 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
  • vecumā no bērna pusotra gada līdz 2 gadiem– 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Piemērs: Kādi pabalsti un kādā apmērā tiks piešķirti pabalsta pieprasītājam, kurš kopj dvīnīšus:

Bērnu vecums

Pabalsti, kuri tiek piešķirti par dvīņu kopšanu

Kopā saņemamo pabalstu apmērs mēnesī

Līdz bērnu viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalsta apmēru nosaka atkarībā no izvēlēta pabalsta saņemšanas ilguma.

Līdz bērna vienam gadam (60% no vidējās algas) vai līdz pusotram gadam (43,75% no vidējās algas).

Bērna kopšanas pabalsts

171 eiro mēnesī līdz pusotra gada vecuma sasniegšanai

Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta

171 eiro mēnesī

līdz pusotra gada vecuma sasniegšanai

Vecāku pabalsts

+

171 eiro

+

171 eiro

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums vecāku pabalstam jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas (no tiesību rašanās dienas). Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un citu informāciju.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

Der zināt!

Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kamēr saņemiet bezdarbnieka pabalstu.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Publicēšanas datums: [06.06.2016.]