Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli

Lai informētu klientus par ieturēto ienākuma nodokli no iepriekšējā gadā izmaksātajām pensijām, slimības pabalstiem vai atmaksātām pārmaksātajām iemaksām, VSAA katru gadu izsūta Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojumu par algas nodokli.
Ja klients vēlas saņemt paziņojumu elektroniski (pa e-pastu), viņam jāuzraksta iesniegums VSAA nodaļai.

Paziņojumus VSAA izsūta:

  • pensionāriem, kuru pensijas summa gadā (no 2007. gada 1. janvāra) ir lielāka par 1980 latiem;
  • personām, kurām tika izmaksāti slimības pabalsti;
  • personām, kurām atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Paziņojumā, tiek norādīti personas ienākumi, no kuriem ir aprēķināts nodoklis, kā arī ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums un citi papildu atvieglojumi, ja tādi šai personai ir bijuši - proti, paziņojuma ailē Ienākuma veids būs norādīts, ka ienākums ir pensija vai slimības pabalsts, vai pārmaksātas iemaksas. Saņemot šo paziņojumu, ikvienam ir jāizvērtē, vai viņam pienākas nodokļu atvieglojumi un tātad ir iespējama daļēja šīs summas atmaksa.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 25% apmērā tiek apliktas tās pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas pēc 1996.gada 1.janvāra un no 2006. gada 1. oktobra ir lielākas par 165 latiem mēnesī. Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka, ka pensijām neapliekamais minimums ir 1980 lati gadā jeb 165 lati mēnesī .

Likums paredz ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu invalīdiem un politiski represētajiem pensionāriem. Politiski represētajiem pensionāriem un I vai II grupas invalīdiem šis papildu atvieglojums no 2007.gada 1.janvāra ir 720 latu gadā jeb 60 lati mēnesī, bet III grupas invalīdiem - 564 lati gadā jeb 47 lati mēnesī. No 2008. gada 1. janvāra papildu atvieglojumu apmērs ir attiecīgi 1152 lati gadā vai 96 lati mēnesī un 900 lati gadā vai 75 lati mēnesī.

Ja pensionāram pienākas papildu atvieglojumi, piemēram, par invaliditāti, par apgādājamām personām vai kā politiski represētajai personai, VSAA šos atvieglojumus piemēro, ja savas dzīvesvietas VSAA nodaļā pensionārs ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, kurā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersona ir izdarījusi atzīmi par piemērojamo atvieglojumu.
Jāatceras, ka atvieglojums pensijai tiek piemērots nākamajā mēnesī pēc algas nodokļa grāmatiņas saņemšanas. Ja pensionārs nodokļa grāmatiņu savlaicīgi nav iesniedzis un, līdz ar to, nav piemēroti visi atvieglojumi, viņam līdz kārtējā gada 1.aprīlim ir jāvēršas savas dzīvesvietas VID teritoriālajā iestādē un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurai jāpievieno VSAA izsūtītais Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli.

Arī slimības pabalsts ir personas ienākumu veids, kuram var tikt piemēroti ienākuma nodokļa atvieglojumi. Iesniedzot VID deklarāciju, līdz ar citiem ārstniecības izdevumus apliecinošiem dokumentiem deklarācijai ir jāpievieno arī no VSAA saņemtais paziņojums.

Pārmaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas VSAA aprēķina vienu reizi gadā un informē par to klientus, izsūtot paziņojumu. Vairumā gadījumu iemaksu pārmaksa veidojas tad, ja cilvēks strādā vairākās darba vietās un viņa kopēja ienākuma summa pārsniedz Ministru kabineta noteikto gada iemaksu objekta maksimālo apmēru. Pārmaksāto summu ir iespējams atgūt trīs gadu laikā pēc tā kalendārā gada beigām, kurā radušās pārmaksas, taču jāatceras, ka no šīs summas ietur ienākuma nodokli. Klientam, kurš iepriekšējā gadā ir lūdzis atmaksāt pārmaksātās iemaksas, paziņojumā par algas nodokli ir iekļauta arī informācija par ienākuma nodokļa ieturējumu no pārmaksāto iemaksu summas.

Publicēšanas datums: [11.02.2011.]