Aizvērt

Slimības pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes

Slimības pabalstu var saņemt, ja :

 • esat darba ņēmējs;
 • esat pašnodarbinātais un veicat sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • esat pašnodarbinātā laulātais, kurš pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta piešķiršanas pamats:

 • iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • darba nespējas lapa B.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai un darba nespējas lapu B pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Pieprasot pabalstu var izmantot veidlapu (Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam) vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ārvalstīs izsniegtam darba nespējas apliecinošam dokumentam ir nepieciešams tulkojums un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, legalizācija nav nepieciešama.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Pabalsta izmaksas periods

Ja slimojat:

 • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām;
 • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Slimības pabalstu, ja kopjat bērnu līdz 14 gadiem, piešķir un izmaksā no:

 • bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai;
 • no 15. līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopjat stacionārā.

Pabalsta apmērs

Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu:

 • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas;
 • no ceturtās līdz desmitai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas.

No 11. slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir slimības pabalstu – 80% apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja.

Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

Publicēšanas datums: [06.06.2016.]