Vecuma pensija

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz vecuma pensiju 2014.gadā

Tiesības uz vecuma pensiju ir Latvijā dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu.

Līdz 2013.gada 31.decembrim gan sievietes, gan vīrieši pensijā var doties no 62 gadu vecuma, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.

No 2014.gada 1.janvāra pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu - līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi (pensijas vecuma paaugstināšana no 62 līdz 65 gadu vecumam). Nepieciešamais apdrošināšanas stāžs – 15 gadi.

Tiesības pieprasīt vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensionēšanās vecuma ir:

 • Personai, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem ir tiesības pieprasīt piešķirt vecuma pensiju divus gadus (priekšlaicīgi) pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas;
 • Bērna vecākam vai aizbildnim, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, 5 gadus ātrāk var pieprasīt vecuma pensiju, ja laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu:

-         ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus;

-          vai aprūpējis bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti.

Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ;

 • Politiski represētajām personām ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus ātrāk, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt 5 gadus pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem;
 • Tiesības pieprasīt vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem pirms noteiktā pensionēšanās vecuma, ja ir sasniegts likumā noteiktais pirms pensionēšanās vecums (sk. Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums) un persona atbilst šādiem nosacījumiem:

-          invalīdes uz mūžu ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 20 gadiem (vīrieši invalīdi uz mūžu, sasniedzot likumā noteikto vispārējo pensionēšanās vecumu);

-          sievietes, kuras līdz astoņu gadu vecumam izaudzinājušas piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem;

-          liliputi, punduri un neredzīgie ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 15 gadiem sievietēm un 20 gadiem vīriešiem;

-          personas, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem sievietēm un 20 gadiem vīriešiem un vismaz ceturtā daļa no tiem nostrādāti šajos darbos;

-          - personas, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas kaitīgos un smagos darba apstākļos, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem sievietēm un 25 gadiem vīriešiem un vismaz 4.daļa no tiem nostrādāti šajos darbos;

 • tiesības pieprasīt vecuma pensiju 2 gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma, pēc 2.saraksta, ir vīriešiem, ja viņu kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, no kuriem vismaz ceturtā daļa nostrādāta darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem.

Personām, kurām no 1996.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.jūlijam ir priekšlaicīgi piešķirta vecuma pensija un kuras no pensijas piešķiršanas dienas līdz likumā noteiktā vecuma sasniegšanai ir nepārtraukti bijušas obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), un kurām vecuma pensija minētajā periodā no jauna nav piešķirta, ir tiesības pieprasīt vecuma pensijas piešķiršanu no jauna.

Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums.

Pieprasot vecuma pensiju, jāiesniedz:

 • iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • darba grāmatiņa un jebkuri citi apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Papildu dokumenti (atsevišķām kategorijām):

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņa;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par bērna invaliditāti;
 • Dokuments, kas apliecina bērna audzināšanu līdz astoņu gadu vecumam;
 • Darba devēja izziņa, kas apliecina, ka persona strādājusi sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība;
 • Represētās personas apliecība.

Apdrošināšanas stāžu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumiem nr.165 Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Vecuma pensiju aprēķina saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim;
 • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996.gada janvāra līdz 1999.gada decembrim;
 • apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;
 • laika posmu (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa (koeficients G).

No vecuma pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14. punktu, 8. panta trešās daļas 10. punktu, 12. un 13. pantu.

Vecuma pensijas minimālais apmērs:

 • ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,1 (70,43 euro, invalīdam kopš bērnības – 117,39 euro);
 • ja apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,3 (83,24 euro, invalīdam kopš bērnības – 138,74 euro);
 • ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,5 (96,05 euro, invalīdam kopš bērnības - 160,08 euro);
 • ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, ir vienāds ar valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,7 (108,85 euro, invalīdam kopš bērnības – 181,42 euro).

Vecuma pensiju pārskaita personas Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, izmaksā pakalpojumu sniedzēja izmaksas vietā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā.

Pensijas piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu - 1,74 euro.

Vecuma pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Pēc 2002.gada personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā. Tādā gadījumā nepieciešams, lai persona pirms izbraukšanas vēršas VSAA nodaļā, kur viņai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, jānorāda Latvijas kredītiestādes konts, kā arī jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese. Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētie dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Arī turpmāk ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šim pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu pensijas turpmākai izmaksai, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī personīgi iesniegt VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Publicēšanas datums: [18.02.2014.]