Ja saslimis bērns

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes

Tiesības saņemt slimības pabalstu

Ir nodarbinātam bērna vecākam, kurš saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir:

 • darba ņēmējs,
 • pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas,
 • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai,

ja slima bērna kopšanas dēļ tas neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai zaudē ienākumus kā pašnodarbinātais.

Slimības pabalstu piešķir, ja saslimušais bērns ir vecumā līdz 14 gadiem, proti, nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Ārsts darbnespējas lapu B līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanai var izsniegt arī citai personai, kura audzina bērnu – vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu. Šādos gadījumos pabalstu piešķir personai, kura bērnu faktiski kopj.

Pabalsta pieprasīšana

Ja darbnespējas lapa ir izsniegta elektroniski (e-DNL)

!!! No 2018.gada 1.janvāra darbnespējas lapas tiek izsniegtas tikai elektroniski

Ja darbnespējas lapa ir izsniegta papīra formā
!!! Darbnespējas lapas papīra formā var tikt izsniegtas   līdz 2017.gada 31.decembrim

Jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv

E-iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja ir izsniegta e-DNL (ārsts e-veselības sistēmā ir reģistrējis e-DNL).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un darbnespējas lapa B (oriģināls).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, kopā ar darbnespējas lapas B oriģinālu var iesniegt:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus darba nespējas apliecinošus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pabalsta izmaksas periods

Ja saslimis bērns, ārsts no bērna pirmās slimības dienas izsniedz vecākam darbnespējas lapu B ar cēloni „slima bērna kopšana” vai „slima bērna kopšanas stacionārā”, pamatojoties uz kuru  VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par laiku :

 • no bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai, ja slimais bērns kopts mājās,
 • kā arī no 15. līdz 21. dienai, ja kādu perioda daļu bērns ir kopts stacionārā.

Pabalsta apmērs

Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no strādājošā vecāka, kurš kopj slimo bērnu,  vidējās iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā saslimis bērns (pirmā saslimšanas diena).

Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā saslimis bērns  (pirmā saslimšanas diena).

Piemēram, ja darbnespējas lapa B sakarā ar slima bērna kopšanu izsniegta par periodu no 2018.gada 7.februāra līdz 14.februārim, tad vecākam, kurš ir darba ņēmējs, vidējo iemaksu algu aprēķinās par 12 kalendāro mēnešu periodu no 2016.gada decembra līdz 2017.gada novembrim.

Vidējo iemaksu algu aprēķina un pabalsta apmēru nosaka par vienu kalendāro dienu, un to reizina ar tik dienām, cik ir norādītas darbnespējas lapā B.

No slimības pabalsta ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Darbnespējas lapu B apmaksā par kalendārajām dienām. Tātad pabalsts par slima bērna kopšanu tiek maksāts par bērna slimošanas dienām, ieskaitot brīvdienas  un svētku dienas, bet ne ilgāk kā līdz bērna 14. (21.) slimības dienai.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

Publicēšanas datums: [22.03.2018]