Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir par aizbildnībā esošajiem bērniem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot gadījumus, kad aizbildnībā esošajiem bērniem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 9. pantu un 2009. gada 22.decembra MK noteikumiem nr.1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums pabalsta piešķiršanai aizbildnim par bērna uzturēšanu) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par aizbildnības nodibināšanu VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam:

  • no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no minimālās mēneša darba algas (2018.gadā tie ir 107,50 euro mēnesī);
  • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no minimālās mēneša darba algas (2018.gadā tie ir 129 euro mēnesī).

Ja par bērnu ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts sakarā ar apgādnieka zaudējumu, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantijas fonda vai arī ģimenes valsts pabalsts, tad pabalsts par bērna uzturēšanu tiek samazināts par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, uzturlīdzekļu vai ģimenes valsts pabalsta apmēru.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā tiesību rašanās brīža (aizbildnības nodibināšanas dienas). Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]