Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un kuru audzināšanā nodotajiem bērniem ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību piešķir audžuģimenes loceklim (personai), kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

Šī atlīdzība netiek piešķirta audžuģimenēm, kuras būs ieguvušas specializētās audžuģimenes statusu.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 11.pantu un 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”.

Atlīdzības pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērna ievietošanu audžuģimenē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un pašvaldība, ar kuru audžuģimene ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Atlīdzības apmērs

No 2018.gada 1.janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

  • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu171 euro mēnesī;
  • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni 222,30 euro mēnesī,
  • ja trīs un vairāk bērni 273,60 euro mēnesī.

Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, tās apmērs tiek pārrēķināts.

Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Informatīvi

Līdz 2017.gada 31.decembrim atlīdzības apmērs noteikts 113,83 euro mēnesī,  neatkarīgi no  audžuģimenē audzināmo bērnu skaits.

Līdz ar to atlīdzības saņēmējiem, kuriem atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķirta līdz 2017.gada 31.decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2018.gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskatīs atlīdzības apmēru, ņemot vērā audžubērnu skaitu ģimenē, un aprēķināto starpību par periodu no 2018.gada 1.janvāra izmaksā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam.

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, bērns ievietots audžuģimenē). Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pārskaita uz atlīdzības saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt

No 2018.gada 1.janvāra

Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]