Maternitātes pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsti par bērnu 2017.gadā

Pabalsti par bērnu 2018.gadā

Maternitātes pabalstu, pirms un pēc dzemdībām, var saņemt topošā māte, kas

 • strādā algotu darbu;
 • ir pašnodarbinātā vai
 • ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai.

Kas vēl var saņemt šo pabalstu?

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas ir gadījumos, ja :

 • bērna māte slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai,
 • bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas,
 • bērna māte ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai,
 • vai bērns ir atradenis.

Pabalsta pieprasīšana

Ja darbnespējas lapa ir izsniegta elektroniski (e-DNL)
!!! No 2018.gada 1. janvāra darbnespējas lapas tiek izsniegtas tikai elektroniski.

Ja darbnespējas lapa ir izsniegta papīra formā
!!! Darbnespējas lapas papīra formā var tikt izsniegtas līdz 2017.gada 31.decembrim

Jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv

E-iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja ir izsniegta e-DNL (ārsts e-veselības sistēmā ir reģistrējis e-DNL).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanaiun darbnespējas lapa B (oriģināls).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, kopā ar darbnespējas lapas B oriģinālu var iesniegt :

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus darba nespējas apliecinošus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pabalsta izmaksas periods

Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.

Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku.

Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām – maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:

 • grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijuši veselības sarežģījumi;
 • piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas.

Ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, t.i., pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir pēc tādiem pašiem noteikumiem – ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba devēja likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba.

Ja persona grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, maternitātes pabalstu izmaksā par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, par kuru izsniegta darbnespējas lapa „B”.

Pabalsta apmērs

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Pašnodarbinātajām sievietēm vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.

Der zināt

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz maternitātes pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, tad šajā laikā izmaksā maternitātes pabalstu.

Publicēšanas datums: [26.04.2018]